?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Sociālā rehabilitācija institūcijā (personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušām personām)

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada Sociālajā dienestā, E.Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 8.30- 12.00 un no plkst. 13.00 - 16.30 un trešdienās no plkst. 8.30 - 12.00 un no plkst. 13.00 - 17.30

Including parishes

Auru, Annenieku, Bērzes, Bikstu, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules, Zebrenes, Dobeles pagastos sociālo darbinieku pieņemšanas laikos

By post

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Electronically
Application form is available
Authority

E.Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV -3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
2. Ģimenes ārsta izziņa
2. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Politiski represētās personas apliecība (ja attiecināms)
2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas apliecība (ja attiecināms)
What to do in order to receive services
1.

Persona vai viņas likumiskais pārstāvis vēršas pašvaldības sociālajā dienestā un iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus.

2.

Ja iesniegumu iesniedz elektroniski, tad elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

3.

Personai vai viņas likumiskajam pārstāvim jābūt pieejamam norunātajā laikā dzīvesvietā, lai sociālā darba speciālists varētu veikt personas vajadzību pēc sociālā pakalpojuma novērtēšanu.

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

10 (desmit) darbdienu laikā.

5 (piecu) darbdienu laikā, ja pakalpojumu pieprasījusi politiski represēta persona, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks vai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietusi persona.

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
637 00145, 637 00179, 637 81195
Э-почта