?!XВопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.
X
Вопросы и обратная связь
Image CAPTCHA
Введите строку символов, показанную на картинке.

Atļaujas izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.

Возможность запросить услугу
Personally property

Dobeles novada Dobeles pilsētas valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC), Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā

Dobeles novada Auces pilsētas VPVKAC, Jelgavas ielā 1, Aucē, Dobeles novadā

Dobeles novada Tērvetes pagasta VPVKAC, “Zelmeņos”, Zelmeņos, Tērvetes pag., Dobeles novadā

Including parishes

Annenieku pagasta pārvaldē, Skolas ielā 2, Kaķeniekos, Annenieku pag., Dobeles nov.
Augstkalnes pagasta pārvaldē, “Virsaišos”, Augstkalnē, Augstkalnes pag., Dobeles nov.
Auru pagasta pārvaldē, Skolas ielā 8, Auros, Auru pag., Dobeles nov.
Bēnes pagasta pārvaldē, Centrālajā laukumā 3, Bēnē, Bēnes pag., Dobeles nov.
Bērzes pagasta pārvaldē, Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pag., Dobeles nov.
Bikstu pagasta pārvaldē, “Liepziedos”, Bikstos, Bikstu pag., Dobeles nov.
Bukaišu klientu apkalpošanas punktā, “Rotās”, Bukaišos, Bukaišu pag., Dobeles nov.
Dobeles pagasta pārvaldē, “Gaismiņās”, Aizstrautniekos, Dobeles pag., Dobeles nov.
Īles klientu apkalpošanas punktā, “Mālniekos”, Īlē, Īles pag., Dobeles nov.
Jaunbērzes pagasta pārvaldē, Ceriņu ielā 2, Jaunbērzē, Jaunbērzes pag., Dobeles nov.
Krimūnu pagasta pārvaldē, “Krimūnu skolā”, Krimūnās, Krimūnu pag., Dobeles nov.
Lielauces pagasta pārvaldē, “Ezerkrastos”, Lielaucē, Lielauces pag., Dobeles nov.,
Naudītes klientu apkalpošanas punktā, “Naudītes skolā”, Naudītē, Naudītes pag., Dobeles nov.
Penkules pagasta pārvaldē, “Vecajā skolā”, Penkulē, Penkules pag., Dobeles nov.
Ukru klientu apkalpošanas punktā, “Stariņos”, Ukros, Ukru pag., Dobeles nov.
Zebrenes klientu apkalpošanas punktā, “Upītēs”, Zebrenē, Zebrenes pag., Dobeles nov.

By post

Dobeles novada pašvaldība, Brīvības ielā 15, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Electronically
pa e-pastu: apic@dobele.lv, e-adrese lietotāji - nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz pašvaldības e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Application form is available
Authority

Iesniegums veidlapa – VPVKAC, pagastu pārvaldēs.

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. IesniegumsФайл 1-tirdzn.docx
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju un/vai alus mazumtirdzniecības licences kopiju
2. Saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju (izņemot, ja tā ir pašvaldība) par paredzēto tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā īpašumā
3. Saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecību pasākuma norises vietu un laiku
What to do in order to receive services
1.

Lai saņemtu tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā, juridiskā persona vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma iesniedz pašvaldībā iesniegumu un nepieciešamo dokumentu kopijas.

2.

Tirdzniecības atļauju Pašvaldība izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet ne ilgāk par pasākuma norises laiku.

Pašvaldība izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauja tiek izsniegta klātienē (VPVKAC vai pagasta pārvaldē), nosūtīta pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm, pēc pašvaldības nodevas samaksas.

The service charge
EUR
pašvaldības nodevas likme par vienu tirdzniecības vietu, tirgojot alu un citus alkoholiskos dzērienus – 10,00 euro dienā vai 50,00 euro mēnesī
Replies/receipt of the service period

Speciālists 5 (piecu) darba dienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz tirdzniecības atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Телефон
63781491