?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Laulības reģistrācija

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā, Edgara Francmaņa ielā 6, Dobelē, Dobeles novadā - pirmdienās no plkst. 9:00 - 14:00, otrdienās no plkst. 9:00 - 17:00 trešdienās no plkst. 9:00 - 17:00, ceturtdienās no plkst. 9:00 - 17:00 , piektdienās no plkst. 9:00 - 12:00.
Pusdienlaiks no 12.00 līdz 13.00.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
Nav pieejams
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Uzrāda oriģinālu
1. Personu apliecinošu dokumentu
2. Personām, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu vai laulātā nāvi nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, - bijušā laulātā miršanas apliecību, dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra laulības šķiršanas apliecību, izziņu no laulī
2. Oriģināls
1. Nepilngadīgai personai (Persona, kas nav sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu), kura vēlas doties laulībā - vecāku vai aizbildņu, vai bāriņtiesas rakstveida atļauja.
2. Ārzemniekam - attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments par ģimenes stāvokli, kas likumā noteiktā kārtībā legalizēts un tulkots Latvijas valsts valodā, ja starptautiskajos līgumos, kurus apstiprinājusi Saeima, nav noteikts citādi.
3. Ārstniecības iestādes atzinums (Ja persona vēlas noslēgt laulību ar slimu personu vai personu ar īpašām vajadzībām ārpus Dobeles novada Dzimtsarakstu nodaļas telpām)
4. Personai ar bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvo statusu, kurai nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, rakstveida deklarācija par ģimenes stāvokli.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Personas personīgi iesniedz noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Ja personas vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, darbinieks izsniedz personām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi un tā ir derīga sešus mēnešus no izsniegšanas dienas.

2.

Laulību noslēdz noteiktajā dienā dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā svinīgos apstākļos, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem,ja nav kļuvuši zināmi Civillikuma 32.,35.,37. un 38. pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.

Pakalpojuma maksa
EUR
14.00 - valsts nodeva, MK 906/2013. „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu".
EUR
Pēc klientu vēlmes papildus pakalpojumi: (dzeja, mūzika, šampanieša glāzes, u.c.) saskaņā ar novada domes Dobeles novada domes 2014. gada 29. decembra lēmums Nr. 353/13 " Par Dobeles novada pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumiem"
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Laulības reģistrācijas laiks ir ne mazāks par 1(vienu) mēnesi no iesnieguma pieņemšanas dienas, bet ne ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem.

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722122, 26519538