?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dokumenti

Izglītības jomai saistoši dokumenti

 • Dobeles novada pašvaldības SAISTOŠIE NOTEIKUMI

  • Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 1 „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Dobeles novada pašvaldības izglītības iestādēs“ Dokuments lasāms ŠEIT.
  • Dobeles novada saistošie noteikumi Nr. 2 "Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība". Dokuments lasāms ŠEIT.
  • Dobeles novada domes saistošie noteikumi Nr. 3 “Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Dobeles novada pašvaldībā”.  Dokuments lasāms ŠEIT.

 

 • Dobeles novada DOMES LĒMUMI:

  • 30.03.2022. Par maksas pakalpojumiem Dobeles novada izglītības iestādēs. Lēmums un pielikums.

  • 30.03.2022. Par noteikumu “Kārtība, kādā Dobeles novada pašvaldības amatpersonas (darbinieki) izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus” apstiprināšanu. Lēmums

  • 30.03.2022. Par noteikumu "Dobeles novada pašvaldības darbinieku ētikas kodekss" apstiprināšanu. Lēmums

  • 24.02.2022. Par Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. klašu komplektu skaitu 2022./2023.mācību gadā. Lēmums

  • 24.02.2022. Par uzņemamo izglītojamo skaitu Dobeles Valsts ģimnāzijas 7. klases pamatizglītības otrā posma programmā 2022./2023. mācību gadā. Lēmums

  • 24.02.2022. Par Auces Mūzikas skolas un Bēnes Mūzikas un mākslas skolas reorganizāciju. Lēmums

 

 • NOLIKUMI

  • Dobeles novada Izglītības pārvaldes nolikums.   Lasi šeit
  • Nolikums par finansiāla atbalsta piešķiršanas kārtību jauniešu aktivitāšu un bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektiem Dobeles novadā. Lasi šeit

 

 • NOTEIKUMI

  • 28.04.2022. Dobeles novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība. Lasi šeit.
 • Dobeles novada IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES NORMATĪVIE AKTI

  • 06.04.2022. Rīkojums par līguma saturu un formu apstiprināšanu. Pielikumā Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestadē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu. Dokuments skatāms ŠEIT.

    

 • VEIDLAPAS

  • Vienošanās par elektronisko rēķinu saņemšanu maksājumiem par Dobeles novada Izglītības pārvaldes iestāžu pakalpojumiem. Veidlapa skatāma ŠEIT.  
  • Dobeles novada izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņa programma. Titullapa un programmas veidlapa.

  • Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai iesniedzamie dokumenti. Iesniegums un licencējamā pulciņa programma.

  • Bērna reģistrēšana pirmsskolas izglītības iestādē. Veidlapa skatāma ŠEIT.

  • Bērna pārreģistrēšana uz citu pirmsskolas izglītības iestādi. Veidlapa skatāma ŠEIT.