?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Civilās aizsardzības plāns

Dobeles, Tērvetes un Auces novadu civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts ar mērķi novērst vai mazināt katastrofu iespējamo apdraudējumu cilvēku dzīvībai un veselībai, kaitējumu īpašumam un videi.

Lai realizētu plāna mērķi, nepieciešams veikt šādus uzdevumus:

• apzināt iespējamos apdraudējumus rajonā;
• sniegt palīdzību iedzīvotājiem un, ja nepieciešams, evakuēt iedzīvotājus no katastrofas apdraudētajām vai skartajām teritorijām, nodrošināt iedzīvotāju uzskaiti,pagaidu izmitināšanu, ēdināšanu, sociālo aprūpi un medicīniskās palīdzības sniegšanu;
• noteikt iesaistāmo institūciju rīcību preventīvo, gatavības, reaģēšanas un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanas laikā;
• izveidot un uzturēt datubāzi par esošajiem katastrofu pārvaldīšanas resursiem un paaugstinātas bīstamības objektiem, kā arī gatavot sadarbības dokumentus resursu iesaistīšanai katastrofu gadījumos.

Plāna prognozējamie rezultāti ir civilās aizsardzības pasākumos iesaistīto institūciju saskaņota rīcība palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem katastrofu un seku likvidēšanas neatliekamo pasākumu veikšanā.

Dobeles novada domes lēmums Nr.105/5 “Par grozījumiem Dobeles novada domes 2018. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 158/7 “Par Dobeles sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva un nolikuma apstiprināšanu”“ un sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu“

Ar plānu var iepazīties šeit pdf.