?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Meklēt

 1. Gardenes pamatskolas siltināšana

    Projekts:  „Gardenes pamatskolas ēkas energoefektivitātes uzlabošana" (id.Nr.KPFI-15.3/90) Darbības programma:  Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazi ...

 2. Preventīvi pasākumi noziedzības mazināšanai

    Projekts:  Preventīvi pasākumi jauniešu noziedzības mazināšanai Zemgalē (Nr. LV 0080) Programma:  Norvēģijas valdības finanšu instruments Projekta vispārējais mērķis:  jauniešu noziedzības līmeņa mazināšana un ierobežošana Zemgales plānošanas reģionā, v ...

 3. Pedagogu konkurētspēja

  Tuvojas noslēgumam 2009./2010.mācību gads. Skolotāji izvērtē skolēnu mācību darba rezultātus, ESF projekta  „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"  pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisijas izvē ...

 4. Dabaszinātņu apguve

  Projekts:  Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Dobeles 1.vidusskolā un Dobeles 2.vidusskolā (Nr.2009/0068/3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/077) Programma:  Infrastruktūra un pakalpojumi Projekta mērķis:  paaugstināt vidē ...

 5. Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls

    Projekts:  Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas- Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs Programma:  Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programma Projekta mērķis:  Aktīvas sabiedrības  veidošana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģ ...

 6. 1.vidusskolas infrastruktūras pielāgošana

  Projekts:  „Dobeles 1. vidusskolas infrastruktūras pielāgošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem" Programma:  3. darbības programma „Infrastruktūra un pakalpojumi" aktivitātes 3.1.3.3. „Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglīt ...

 7. Vildavas ceļš

  Projekts:  Dobeles novada Auru pagasta ceļa Nr.14  autoceļš P103- Vildavas rekonstrukcija  (līguma par projekta īstenošanu Nr.11-06-L00101-000003) Projekta mērķis:  nodrošināt infrastruktūras sakārtošanu pēc cukura rūpniecības restrukturizācijas, veicot b ...

 8. Kapacitātes stiprināšana finanšu piesaistei II

  Projekts:  Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai  (projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094) Projekta mērķis:  stiprināt Dobeles novada pašvaldības kapacitāti Eiropas Savie ...

 9. Kapacitātes stiprināšana finanšu piesaistei

    Projekts:  Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanā  (projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/045) Projekta mērķis:  panākt aktīvu un kvalitatīvu Dobeles n ...

 10. Skeitparks

  Projekts:  „Skeitparka konstrukciju elementu izgatavošana un uzstādīšana Dārza ielā 1, Dobelē, Dobeles novadā" (Nr.14-06-LL30-L413201-000006) Projekta īstenotājs:  Dobeles novada pašvaldība Darbības programma:  ELFLA pasākums „Lauku ekonomikas dažādo ...

Lapas