?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tirdzniecības atļaujas izsniegšana ielu tirdzniecības vietās

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

Pa pastu

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums tirdzniecības atļaujai fiziskām personāmMicrosoft Office document icon iesniegums_tirdzniecibas_dalibn_atlaujai_fiz_pers.doc
2. Iesniegums tirdzniecības atļaujai komersantiemMicrosoft Office document icon iesniegums_tirdzniecibas_atlaujai_komersantiem.doc
3. Ielu tirdzniecības organizatora iesniegumsMicrosoft Office document icon Ielu tirdzniecības organizatora iesniegums
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. ja tirgo pārtikas preces- pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecību vai pārtikas uzņēmumam piešķirtais reģistrācijas numurs
2. ja tirgo alkoholiskos dzērienus - speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai
3. saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju
4. saskaņojums ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir attiecīgās administratīvās teritorijas pašvaldība vai tās dibināta iestāde
5. tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā tiek norādīta informācija par tirdzniecības dalībnieku. Piezīme: ja pašvaldības atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegta iesnieguma iesniedzējam (tirdzniecības organizatoram), tirdzniecības dalībniekam pr
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Tirdzniecības dalībnieks (juridiskā vai fiziskā persona) un tirdzniecības organizators juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, vai publiskā persona, vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgā pasākuma iesniedz pašvaldībā iesniegumu.

Piezīme: tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumā nenorāda realizējamo preču grupas, bet atkārtotas atļaujas saņemšanai norāda (apliecina), kā iepriekš sniegtā informācija par tirdzniecībai paredzēto preču grupām nav mainījusies.

Iesniegumu un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pašvaldība izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - 213. kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

Pakalpojuma maksa
EUR
Saskaņā ar Dobeles novada saistošajiem noteikumiem Nr.19_26092013
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Speciālists 5 (piecu) darba dienu laikā izskata iesniegumu un izsniedz ielu tirdzniecības atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137, 63700124