?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Saskaņojuma izsniegšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā - Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Naudītes, Krimūnu, Penkules, Zebrenes pagastu pārvaldēs

Pa pastu

Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novads, LV-3701

Elektroniski
pa e-pastu: apic@dobele.lv,
pa e-adresi: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_DEFAULT@90009115092
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības ielā 15, Dobele - 213.kab., Brīvības iela 15, Dobele, Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pagastu pārvaldē

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
2. Kopija, uzrādot oriģinālu
1. Komersantam izsniegtās alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības vai alus mazumtirdzniecības speciālas atļaujas (licences); ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem ir nepieciešama alus mazumtirdzniecības licence
2. Zemesgabala, uz kura atrodas novietne, īpašuma vai lietojuma tiesību apliecinoša dokumentu
3. Ar Dobeles novada pašvaldības būvvaldi saskaņotas novietnes vietas un vizuālā noformējuma skici. Pakalpojuma sniedzēja adrese: Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 305.kab.
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Komersantam Dobeles novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegumu.

Iesniegums un tam pievienotos dokumentus var iesniegt arī elektroniski, uz elektroniskā pasta adresi apic@dobele.lv Elektronisko dokumentu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu ar elektronisko parakstu.

2.

Pašvaldība izsniedz saskaņojumu vai lēmumu par atteikumu izsniegt saskaņojumu un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

Saskaņojumu var saņemt Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā- 213.kab., Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, pa pastu, vai pagastu pārvaldē.

Pakalpojuma maksa
EUR
42,00 mēnesī par alu
EUR
71,00 mēnesī par citiem alkoholiskiem dzērieniem
EUR
28,00 mēnesī par citām precēm
EUR
28,00 mēnesī par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu novietnēs
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Pašvaldība pieteikumu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707269, 63700137, 63700124