?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Pa pastu

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā
2. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, izglītojamā raksturojums
3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi
4. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums
2. Uzrāda oriģinālu
1. Izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase un vecāku personu apliecinošs dokuments
3. Kopija
1. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā
4. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Vēlams komisijā iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu/sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu
2. Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildus dokumenti 16.10.2012. MK noteikumi Nr.709 ''Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Jāiepazīstas ar informāciju www.dobelesizglitiba.lv: sēžu datumi, laiki, norises vietas, cita aktuāla informācija.

http://www.dobelesizglitiba.lv/lv/pedagogjiski-mediciiniskaa-komisija-112495

2.

Uz komisijas sēdi jāierodas izglītojamajam un vienam no vecākiem (aizbildņiem). Komisijas sēdē vēlams piedalīties izglītojamā pedagogam.

3.

Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses

4.

Komisijas sēdē jāiesniedz nepieciešamie dokumenti

5.

Komisija veic izvērtēšanu un triju darba dienu laikā informē vecākus, izsniedzot atzinumu

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Triju darba dienu laikā pēc komisijas sēdes

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63722237, 63707264