?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā (ēkām, inženierbūvēm, meliorācijai, elektrībai, ceļiem, elektroniskie sakari)

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Nav pieejams

Elektroniski
http://bis.gov.lv/bisp/ (var veikt tikai tad, ja būvatļauja ir saņemta publiskajā portālā bis.gov.lv)
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 307. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. iesniegums ekspluatācijaiDatne iesniegums ekspluatācijai
2. būvatļauja
3. būvprojekts
4. būvprojekta izstrādātāja atzinumu par ēkas vai tās daļas atbilstību būvprojektam (ja nav veikta autoruzraudzība)
5. ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta atbilstoši „Ēku būvnoteikumi” 107.1. apakšpunktam, jāiesniedz elektroinstalācijas pārbaudes atzinums un akts par dūmkanālu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli
6. būvdarbu žurnāls
7. autoruzraudzības žurnālu
8. slēpto darbu pieņemšanas aktus
9. iekārtu, sistēmu un komunikāciju pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus
10. iekārtu atbilstības apliecinājumus (ja to nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību)
11. būvprojektā paredzēto inženierkomunikāciju izpilduzmērījumus digitālajā un rasējumu formātā (jābūt saskaņotiem ar sandra.lasmane@dobele.lv )
12. valsts zemes dienesta inventarizācijas lietu
13. būvmateriālu atbilstības deklarācijas
14. ēkas energosertifikāts (Informācija par ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu un energoefektivitātes rādītājiem var neiekļaut aktā par būves pieņemšanu ekspluatācijā, ja būvprojekts ir akceptēts līdz 2009.gada 1.jūnijam.)
15. Ēku būvnoteikumi 196.2.5. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi
2. Oriģināls (2.eks)
1. apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai Microsoft Office document icon apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijai
2. apliecinājums inženierbūvei par gatavību ekspluatācijāMicrosoft Office document icon apliecinājums inženierbūvei par gatavību ekspluatācijā
3. apliecinājums par meliorācijas gatavību ekspluatācijāMicrosoft Office document icon apliecinājums par meliorācijas gatavību ekspluatācijā
4. apliecinājums ceļam par gatavību ekspluatācijāMicrosoft Office document icon apliecinājums ceļam par gatavību ekspluatācijā
5. apliecinājums elektrībai par gatavību ekspluatācijāMicrosoft Office document icon apliecinājums elektrībai par gatavību ekspluatācijā
6. apliecinājums par elektronisko sakaru gatavību ekspluatācijaiMicrosoft Office document icon apliecinājums par elektronisko sakaru gatavību ekspluatācijai
3. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. inženierkomunikācijas ekspluatējošo organizāciju atzinumus par šo komunikāciju gatavību
2. projektēšanai tehniskos noteikumus izdevušo organizāciju atzinumus
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Būvobjekta īpašnieks (pilnvarotā persona) iesniedz iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem.

2.

Būvobjekta īpašnieks (pilnvarotā persona) saskaņo ar Būves pieņemšanas ekspluatācijā komisiju apsekošanas laiku un piedalās apsekošanā.

3.

Būvobjekta īpašnieks (pilnvarotā persona) paraksta pieņemšanas aktu.

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Būvvalde pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un visu noteikto dokumentu saņemšanas nosaka būvobjekta pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63700102, 63700184