?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Būvdarbu kontrole

Būvdarbi bez derīgas civiltiesiskās apdrošināšanas klasificējami kā patvaļīga būvniecība.

Ēkas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam būves vai telpu grupas lietošanas veidam klasificējama kā patvaļīga būvniecība.

Būvdarbu veicējiem lūdzam aizpildīt būvdarbu žurnālu atbilstoši BVKB rekomendācijām.

Būvspeciālistus lūdzam aizpildīt autoruzraudzības žurnālu atbilstoši BVKB rekomendācijām.

Būvspeciālistiem ir pienākums apdrošināt savu profesionālo atbildību par būvniecības procesā to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu citu būvniecības dalībnieku un trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai, kā arī videi.