?!XKlausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.
X
Klausimai ir atsiliepimai
Image CAPTCHA
Įveskite paveikslėlyje rodomą simbolių eilutę.

Dobeles novada pedagoģiski medicīniskā komisija

The possibility of requesting the service
Personally property

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

By post

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Electronically
Application form is available
Authority

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Municipalities Online
Necessary documents
1. Oriģināls
1. Vecāku iesniegums par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā
2. Izglītības iestādes informācija par izglītojamo, izglītojamā raksturojums
3. Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā, norādot ziņas par izglītojamā redzi un dzirdi
4. Izglītības vai klīniskā psihologa atzinums
2. Uzrāda oriģinālu
1. Izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase un vecāku personu apliecinošs dokuments
3. Kopija
1. Sekmju izraksts vai liecība, darba burtnīcas un pārbaudes darbi dzimtajā valodā un matemātikā
4. Kopija (uzrādot oriģinālu)
1. Vēlams komisijā iesniegt arī citus dokumentus (slimnīcu/sanatoriju izrakstus, ārstu speciālistu atzinumus, u.c.) par veselības stāvokli, lai objektīvi izvērtētu bērnam piemērotāko izglītības programmu
2. Atbilstoši izglītojamā traucējumu veidam nepieciešami papildus dokumenti 16.10.2012. MK noteikumi Nr.709 ''Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"
What to do in order to receive services
1.

Jāiepazīstas ar informāciju www.dobelesizglitiba.lv: sēžu datumi, laiki, norises vietas, cita aktuāla informācija.

http://www.dobelesizglitiba.lv/lv/pedagogjiski-mediciiniskaa-komisija-112495

2.

Uz komisijas sēdi jāierodas izglītojamajam un vienam no vecākiem (aizbildņiem). Komisijas sēdē vēlams piedalīties izglītojamā pedagogam.

3.

Ja vecāki uz sēdi ierasties nevar, viņi rakstiski piekrīt izglītojamā spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumam komisijas sēdē un pilnvaro personu, kura pārstāvēs izglītojamā intereses

4.

Komisijas sēdē jāiesniedz nepieciešamie dokumenti

5.

Komisija veic izvērtēšanu un triju darba dienu laikā informē vecākus, izsniedzot atzinumu

The service charge
EUR
Bez maksas
Replies/receipt of the service period

Triju darba dienu laikā pēc komisijas sēdes

Regulatory regulations
Inquiries, information, advice
Telefonas
63722237, 63707264