?!XFragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.
X
Fragen und Feedback
Image CAPTCHA
Geben Sie die im Bild gezeigte Zeichenfolge ein.

Sociālie pakalpojumi

 • Aprūpe mājās
 • Atelpas brīdis
 • Grupu dzīvokļi
 • Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem
 • Dienas centrs "Solis"
 • Dienas centrs "Stariņš"
 • Īslaicīgās/ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centrs bērniem
 • Invalīdu asistenta pakalpojums
 • Sociālā rehabilitācija institūcijā (personām ar funkcionāliem traucējumiem, politiski represētām personām, Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušām personām)
 • Sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām dzīvesvietā/institūcijā
 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar garīga rakstura traucējumiem
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām, kuras atkarīgas no psihoaktīvām vielām
 • Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām
 • Sociālā palīdzība. Trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršana
 • Sociālā palīdzība. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršana
 • Sociālā palīdzība. Pašvaldības palīdzība audžuģimenei, aizbildnim, bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam